Bli medlem av Norsk Fjernvarme!
Driver du virksomhet innen fjernvarme eller -kjøling? Eller tilbyr produkter eller tjenester til virksomheter som gjør det? Da vil vi gjerne ha deg med som medlem i Norsk Fjernvarme!

Vi organiserer i dag de allere fleste fjernvarmebedriftene i Norge, både små (nærvarme) og store, samt et bredt spekter av leverandører, men ønsker gjerne å få med flere. Som bransje har vi vist at det er mulig å påvirke rammevilkårene, og det er svært nyttig med en samkjørt, målrettet og faglig samarbeidende bransje. Ved å være medlem i Norsk Fjernvarme er du med å bidra til utviklingen av fjernvarme og fjernkjøling i Norge!

Rammevilkår
Norsk Fjernvarme jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for medlemmene, både inn mot politikere og ulike myndigheter. Foreningen tar opp aktuelle saker, alt fra endringer av avgiftssystemer, nye støtteordninger til bedrede finansieringsordninger. Hensikten er at stadig flere sluttbrukere og utbyggere skal velge fjernvarme. 
Foreningen har også jevnlige informasjonsmøter med Stortingets energi- og miljøkomité, finanskomité og departementene, partigruppene, NVE, toll- og avgiftsdirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Informasjon
Norsk Fjernvarme holder våre medlemmer faglig oppdatert ved tilgang til:

  • rapporter og dokumenter

  • nyhetsbrev fra Norge og Sverige

  • hyppig informasjon om viktige saker i nyhetstjenesten på fjernvarme.no, i nyhetsbrevet Fjernvarmemiks, via Twitter og Facebook.
  • faglige råd og vink som legges ut på våre hjemmesider



Møter og seminarer
Videre arrangerer vi medlemsmøter og seminarer. Det største og viktigste, Fjernvarmedagene, går av stabelen hver høst, mens årsmøte finner sted i juli. I tillegg arrangerer vi fagdager og andre møter eksklusivt for våre medlemmer. Vi bistår med nettverksbygging, som blant annet kan bidra til nye oppdrag og til nyttig erfaringsoverføring.


Internasjonalt samarbeid - FoU
Norsk Fjernvarme er med i Nordvarme; en sammenslutning av de nordiske fjernvarmeforeningene. Nordvarme utveksler informasjon og materiell om fjernvarme, som formidles videre til medlemmene.

Norsk Fjernvarme er medlem i 
EuroHeat & Power, som organiserer de fleste fjernvarmeforeningene i Europa. EuroHeat & Power holder til i Brussel og følger arbeidet i EU tett. Organisasjonen aarrangerer en europeisk kongress annet hvert år med blant annet info om beslutninger i EU som angår fjernvarme. Foreningens medlemmer får også tilgang på kurs og temamøter og mottar årlig statistikk om fjernvarme i Europa.



Norsk Fjernvarme er opptatt av hvordan offentlige midler brukes på fjernvarme. Vi er derfor assosiert medlem i IEAs executive committee for District Heating and Cooling (DHC), including Combinde Heat and Power (CHP). Norge er løpende involvert i internasjonale forskningsprogram.

 Foreningen er også med i den norske komiteen for CEN og kan dermed påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet.

Samarbeid med andre organisasjoner
- Norsk Fjernvarme har bred kontakt med ulike organisasjoner, basert på aktuelle saker av felles interesse.

Hvem kan bli medlem?
Norsk Fjernvarme består av ordinære-, assosierte-, personlige- og æresmedlemmer.

Følgende kan opptas som ordinære medlemmer:
Offentlige og private energiselskaper samt
fjernvarmeprodusenter og -distributører

Følgende kan opptas som assosierte medlemmer:
Bedrifter, organisasjoner og myndigheter, universiteter og forskningsinstitusjoner

Følgende kan opptas som personlige medlemmer:
Studenter, pensjonister og andre enkeltpersoner uten firmatilhørighet, enkeltpersoner i firmaer som er ordinære eller assosierte medlemmer samt skoler.

Hvordan bli medlem?
For nærmere avtale om medlemskap, kontakt daglig leder Heidi Juhler på telefon +47 916 37 125 eller per epost: heidi@fjernvarme.no
KALENDER