Fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme fra industri, spillvarme fra avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi eller annet til oppvarming av vann.I vinduet over kan du se Hafslunds animasjonsfilm "Hvordan fungerer fjernvarme" - som gir en grei innføring i hvordan fjernvarmen virker.

Distribusjon

Vannet distrubueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent.

Infrastruktur hos kunde

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere, like enkelt som bruk av elekstrisitet.

Stort potensial

I 2015 var produksjonen av fjernvarme 5,4 TWh i Norge. Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92% av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere.  Med gode rammevilkår og politisk vilje har fjernvarme et stort potensial til ytterligere å frigjøre store mengder elektrisk kraft fra oppvarmingssektoren til å fase ut fossile kilder i andre sektorer.

Illustrasjon: Fjernvarme til et bygg
(For detaljert informasjon om hvilke energikilder som brukes i forskjellige steder i Norge, sjekk fjernkontrollen.no)

KALENDER