NILS KRISTIAN NAKSTAD
Administrerende direktør Enova
"Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyningen."
Nils Kristian Nakstad
Administrerende direktør i Enova SF.

- Hva er fjernvarme?
- Fjernvarme representerer en kollektiv infrastruktur for distribusjon av termisk varme, og er særlig egnet i områder med tett bebyggelse, høyt varmebehov innenfor et begrenset område og der det er tilgang til rimelige energikilder. Fjernvarme muliggjør effektiv utnyttelse av lavkvalitets energikilder som ulik biomasse, hogstavfall, avfall, spillvarme, grunnvarme og omgivelsesvarme i kombinasjon med varmepumper.

- Hva er de største samfunnsfordelene med fjernvarme?
- På grunn av kalde vintre har Norge et særegent forbruksmønster som er i motfase med størstedelen av den stasjonære energiproduksjonen, nemlig vannkraften. Det vil si at energiforbruket er som størst når tilsiget er som lavest. Dette utgjør det norske forsyningssikkerhetsproblemet, og gjør forbrukerne spesielt utsatt i tørrår. Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyning

- Hva er den mest undervurderte verdien av fjernvarme?
- Det at fjernvarmen gir fleksibilitet i energisystemet, og dermed er viktig av hensyn til forsyningssikkerhet, er en undervurdert verdi av fjernvarme etter min mening. Denne typen fleksibilitet kommer til syne på et overordnet systemnivå, og gjenspeiler seg ikke alltid i de økonomiske vurderingene den enkelte utbygger foretar seg.

- Hva er den beste suksesshistorien du kjenner til om fjernvarme?
- Fjernvarmeutbyggingen som har foregått i det ganske land de siste årene er i seg selv den beste suksesshistorien. Fra 2001 til 2011 økte fjernvarmeleveransen med 2 TWh, og det ble investert 15,4 milliarder NOK i fjernvarmeanlegg.  60 av 100 norske byer har nå fjernvarme. Og det vil fortsatt bli bygget ut fjernvarme rundt om i norske byer og tettsteder i årene fremover. Fjernvarme har dermed blitt en viktig del av energisystemet og en sentral bidragsyter til fleksibilitet. 

- Hvordan var ditt første møte med fjernvarme?
- Det var under studiet på NTNU. Med hovedfag innen energieffektivisering og bruken av varmepumpe i et effektivt system fikk jeg en god faglig grunnmur for fornybar varme generelt. Senere har jeg fulgt tett det arbeidet som Trondheim har gjort gjennom ulike roller før jeg for snart 5 år siden møtte flere gode varmehistorier i Enova.

- Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
- Det norske folk bør bli gjort kjent med fjernvarmens viktige posisjon for fleksibilitet i energisystemet, og at man gjennom fjernvarme bygger en infrastruktur for å utnytte lokale ressurser på en optimal måte. Det ser imidlertid ut til å eksistere et behov for økt innsikt i hva fjernvarme er blant den norske folk, herunder samspillet mellom fjernvarmeanlegget og kundens eget anlegg.   

- Hva ser du som den største utfordringen for bransjen i 2013?
- Enova har nylig gjennomført en omdømmeundersøkelse som viser at fjernvarme har en svakere profil enn alternative varmeløsninger som varmepumpe på kriterier som miljøvennlighet, energieffektivitet og enkelhet i bruk. Det å få etablert fjernvarme som en merkevare med en tydelig profil blant eksisterende og potensielle kunder, ser jeg på som en av de største utfordringene for bransjen i 2013. Det er et visst gap mellom hva kundene ønsker og hva fjernvarmen tilbyr, noe som kan fylles både gjennom innovative forretningskonsepter og bygging av tydeligere profil.
KALENDER